อิทธิพลของทีมงานที่มีต่อพฤติกรรมของสมาชิก

อิทธิพลของทีมงานที่มีต่อพฤติกรรมของสมาชิก

การพัฒนาการทำงานเป็นทีมเพื่อให้มีประสิทธิภาพนั้น อาจมีปรากฏการณ์ต่าง ๆ ที่มีอิทธิพลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคคลที่เป็นสมาชิกของทีมงาน ซึ่งบางครั้งก็ทำให้เกิดผลดีบางครั้งก็อาจจะทำให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาได้ ดังนี้
1. การเพิ่มพฤติกรรมและการยับยั้งพฤติกรรม (Social facilitation and social inhabitation) การเพิ่มพฤติกรรมเป็นปรากฏการณ์ที่บุคคลจะทำกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น (Miller 1991 อ้างอยู่ในเปรมวดี คฤหเดช 2540 : 17)
2. บรรทัดฐานของพฤติกรรม (Norms of behavior) หมายถึง มาตรฐานซึ่งการทำงานเป็นกลุ่มนำมาใช้เพื่อประเมินพฤติกรรมของสมาชิก (Nelson and Quick 1997 : 253)
3. ความแน่นแฟ้นของกลุ่ม (Group cohesive) เป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลซึ่งทำให้สมาชิกของกลุ่มมีความผูกพันแน่นแฟ้น (Nelson and Quick 1997 : 253)
4. การออมแรงในสังคม (Social loafing) ปรากฏการณ์อย่างหนึ่งในทีม ซึ่งจะเห็นได้เสมอ คือ การไม่ทำงานให้เต็มที่ตามแรงที่มีอยู่ (Baron & Byrne 1981 : 48 อ้างในเปรมวดี คฤหเดช 2540 : 18)
5. ความเป็นบุคคลหมดใจ (Deindividuation) หมายถึง สภาพของสมาชิกในทีมงาน ซึ่งเมื่ออยู่ในสภาวะหนึ่งจะมีความรู้สึกตัวน้อยลงกว่าปกติ ขาดความสามารถในการวิเคราะห์ (Ravan and Rubin 1976 : 306 อ้างในเปรมวดี คฤหเดช 2540 : 18)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s