แนวคิดที่มีต่อการศึกษาปฐมวัยปัจจุบัน

นโยบายการศึกษาไทยในปัจจุบัน
จากนโยบายของการจัดการศึกษาของประเทศ ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและมีผลต่อการปฏิบัติใน 2 ประเด็นหลัก คือ ด้านปรัชญาการศึกษาและการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระดังนี้
1. ปรัชญาการศึกษา ในอดีตนั้นการจัดการศึกษาได้นำปรัชญาการศึกษาของประเทศตะวันตกมาเป็นแนวทางในการกำหนดเป็นปรัชญาการศึกษาของชาติเนื่องจากเป็นระยะแรกของการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบของไทย ได้มีการส่งนักศึกษาไปศึกษายังต่างประเทศ และท่านเหล่านั้นได้นำปรัชญาและแนวทางการจัดการศึกษามาเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาของประเทศ
ปรัชญาการศึกษา หมายถึง แนวความคิดพื้นฐานและความคาดหวังในประเด็นที่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น เรื่องลักษณะของสังคม ลักษณะของคนและการศึกษาที่พึงปราถนาในฐานะที่เป็นหลักการและเป้าหมายของการจัดการศึกษา
สรุป ปรัชญาการศึกษาของไทย เป็นการจัดการศึกษาในระบบเปิดที่ข้อจำกัดในความแตกต่างด้านเพศ วัย สาขาวิชา ฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อทางศาสนาถิ่นที่อยู่ไม่มีอุปสรรคต่อการศึกษาตลอดชีวิต

2. การปฏิรูปการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เป็นกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ คือ ได้ว่าเป็นกฎหมายแม่บทในการจัดการศึกษาของประเทศ ทำให้เกิดการปฎิรูปการศึกษาสาระหลักดังนี้
2.1 ด้านความเสมอภาคทางโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการจัดการศึกษาให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการเข้ารับบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง
2.2 ด้านคุณภาพมาตราฐานการศึกษา มีการพัฒนาคุณภาพมาตราฐานและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภทการศึกษา
2.3 ด้านระบบบริหารและการสนับสนุนทางการศึกษา โดยปฎิรูประบบบริหารและการจัดการทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.4 ด้านครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิรูประบบ กระบวนการผลิตการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและการพัฒนาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2.5 ด้านหลักสูตร โดยปฏิรูปหลักสูตรให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยง มีความสมดุลในเนื้อหาทั้งสาระที่เป็นวิชาการ วิชาชีพ และวิชาที่ว่าด้วยการเป็นมนุษย์
2.6 ด้านกระบวนการเรียนรู้ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
2.7 ด้านทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
2.8 ด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาขึ้นโดยเร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s